RGPD-LOPDGDD CAT

RGPD-LOPDGDD

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: ELECTRICIDAD VERDÚ S.A.
Adreça: C/ MERCADAL, 34 BAIXOS 08760 MARTORELL (BARCELONA) - SPAIN
Dades de contacte del responsable: tel. +34 93 775 5213 / email info@evsagroup.com

Vostè està llegint aquesta pàgina perquè ha rebut un correu electrònic de EVSA Group i ha fet clic a l'enllaç del peu del missatge.

Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació no està permesa per la llei. En cas d'haver rebut aquest missatge per error, li preguem que, de forma immediata, ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a aquest. Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge, o de qualsevol document adjunt a aquest, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei.

Als efectes previstos en el Reglament (UE) 2016-679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 2 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com les Legislacions Nacionals vigents en cada moment, i dels drets reconeguts en les mateixes, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió o oblit, portabilitat i / o limitació en el tractament de les dades personals, volem informar- que ELECTRICIDAD VERDÚ, SA compleix tots els requisits establerts a les Legislacions indicades i que totes les dades sota la nostra responsabilitat vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos. Podrà exercir els drets mencionats dirigint-se per escrit a: ELECTRICIDAD VERDÚ, SA, Mercadal. 34, baixos, 08760 MARTORELL (Barcelona)