Política de Qualitat i Medi Ambient – CAT

Política de Qualitat i Medi Ambient

Electricitat Verdú, SA (EVSA) és una empresa especialitzada en INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'ELECTRICITAT, AUTOMATITZACIÓ, XARXES DE COMUNICACIÓ, CLIMATITZACIÓ, FONTANERIA I CONTRA INCENDIS. Des de la seva fundació el 1960 ha tingut sempre una política d'innovació tecnològica tenint com a finalitat satisfer les necessitats de les parts interessades, vetllar per la seguretat dels seus treballadors i prevenir la contaminació ambiental de les seves activitats, productes i serveis.

Per complir aquest plantejament Electricitat Verdú, SA adquireix els següents compromisos:

  • Complir amb les disposicions legals i reglamentàries relacionades amb els productes i l'activitat de l'empresa.

  • Proporcionar a tot el personal, el nivell de formació i aprenentatge necessari per al desenvolupament de les seves activitats relacionades amb la qualitat del producte i servei, i la gestió mediambiental de l'activitat per tal de minimitzar impactes.
  • Disposar dels sistemes i de l'organització necessària per a l'assoliment de la qualitat exigida i la protecció de l'entorn, a través de l'enfocament basat en els processos, el cicle de vida i la prevenció de la contaminació.

  • Controlar els productes en les diferents etapes del procés de prestació de servei, amb la finalitat de detectar les no conformitats abans del lliurament del producte a client, i poder prendre accions per a la seva resolució.

  • Assegurar les condicions idònies de seguretat i salut laboral per a tot el personal de l'organització.

  • Establir sistemes de millora contínua, a través de l'anàlisi de les dades, amb la finalitat de prevenir les no conformitats i complir i superar els objectius i metes adoptats.

  • Desenvolupar els processos i eines que permetin fomentar la participació de personal en la millora de sistema de gestió implantat, així com disposar d'una comunicació fluïda i transparent de totes les parts interessades, tant internes com externes.

A Martorell, a 1 de novembre de 2019.