instalación paneles solares en L'Hospitalet de Llobregat

Instal•lació de panells solars en el Disctricte Econòmic

Client: Técnica de Fluidos
Any: 2022

Projecte d'implantació d'una instal•lació fotovoltaica a la coberta d'un edifici ubicat al Polígon de la Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord als objectius de transició energètica que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat està promovent per tal de fer front al canvi climàtic.

En aquest cas, EVSA ofereix el servei de consultoria energètica per a la implantació d’un projecte pilot de comunitats energètiques per afavorir les instal·lacions fotovoltaiques al PAE Districte Econòmic a L’Hospitalet de Llobregat.

La instal•lació


L'actuació d'EVSA és una instal·lació de 120 panells fotovoltaics per a una producció de 64,8 kWp.

Cada dos panells s'instal·la un optimitzador per a control de la instal·lació i la verificació del correcte funcionament de les plaques de forma independent.

D'aquesta manera, amb aquests equips, en cas que alguna placa es faci malbé o baixés el seu rendiment no afectaria a la resta de la instal·lació, a més també permet fer una supervisió de la instal·lació veient en funcionament de totes les plaques.


Antecedents


El Pacte Ciutat 2020-2023 és el marc estratègic que dona suport a aquest projecte. L'H per la transició energètica promou un nou desenvolupament econòmic basat en l'economia verda, on s'impulsa una transició energètica per fer front al canvi climàtic.

Amb aquesta acció es preten oferir solucions a les empreses de la ciutat perquè puguin ser més competitives i puguin tenir independència enfront les tensions dels mercats energètics, generar més ocupació i complir els objectius de l'agenda 2030.

Abast del projecte


Aquest projecte d'implentació de la instal•lació fotovoltaica està compost de varis apartats.

En primer lloc, un estudi de perfil de consum a partir de les factures de l'ultim any, de manera que es determini quina potència mitjana s'utilitzarà pel dimensionat de la instal•lació fotovoltaica en un millor termini en quan al retorn de la inversió.

D'altra banda, a partir de la imatge aèria o plànols de la coberta, es fa un estudi per a la implementació del camp fotovoltaic per a la potencia  calculada i el camp fotovoltaic màxim disponible.

Per a cadascuna de les dues situacions es fa una valoració econòmica i un càlcul de la subvenció màxima a la qual es pot obtar, tenint en compte la tipologia d'instal•lació, tipus d'empresa i potència a instal•lar.

Les comunitats energètiques


Dins l’estratègia d’EVSA, i d’acord a un compromís de crear valor per la millora del medi ambient, hi ha una aposta ferma de l’àrea de serveis per la gestió energètica.

En aquest sentit, EVSA porta a terme estudis de millora energètica, instal·lacions de producció fotovoltaica, com la solar tèrmica, així com l’acompanyament per al desenvolupament de comunitats energètiques.