domotica industrial, oficinas, hospitales

La domòtica a la indústria actual: eficiència, productivitat i sostenibilitat

La domòtica ofereix una àmplia gamma de beneficis no només en edificis d'oficines o serveis, sinó també en entorns més industrials.

En el context de negoci modern, on l'optimització de recursos, la productivitat i la sostenibilitat són fonamentals, l'automatització s'ha convertit en una eina estratègica, cada cop més potent i assequible gràcies, entre d'altres, als grans avenços de la IoT ( Internet of Things) i la IA (intel·ligència Artificial).

Els principals beneficis de la domòtica són:

Control Remot i Mòbil de les Instal•lacions


La domòtica a la indústria permet el control remot i mòbil d'instal·lacions, cosa que brinda als propietaris i gerents un control centralitzat sobre diversos aspectes de l'entorn de treball. Mitjançant aplicacions i sistemes de gestió avançats, es poden supervisar i controlar equips, sistemes d'il·luminació, climatització, seguretat i altres dispositius des de qualsevol ubicació.

Aquesta flexibilitat permet un monitoratge constant i la capacitat dajustar paràmetres segons les necessitats canviants, fins i tot fora del lloc de treball. Aquest control optimitza l'eficiència operativa, facilita la presa de decisions basada en evidències i informació històrica i millora la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Font d'Estalvi i Eficiència Energètica


Com, per exemple, els sistemes d'il·luminació intel·ligents poden regular automàticament la intensitat i l'encesa/apagada segons la presència de persones o la llum natural disponible, cosa que redueix el consum d'energia i els costos associats.

Així mateix, els sistemes de climatització intel·ligents permeten ajustar la temperatura en funció de l'ocupació i les necessitats tèrmiques, evitant el malbaratament d'energia.

A més, la monitorització en temps real dels consums energètics ofereix informació valuosa per identificar patrons d'ús i detectar ineficiències, permetent la implementació de mesures correctives, evitant temps d'inactivitat i reduint les despeses de reparació.

Augment de la Productivitat


En automatitzar tasques rutinàries i optimitzar l'entorn de treball. Mitjançant la programació intel·ligent, els sistemes poden encarregar-se d'operacions repetitives, alliberant temps i recursos perquè els empleats s'enfoquin en activitats més estratègiques.

Per exemple, en un entorn de fabricació, la domòtica pot automatitzar processos de producció, seguiment d'inventari i control de qualitat, millorant-ne l'eficiència i la precisió. A més, la personalització de l'espai de treball segons les preferències individuals, com ara la il·luminació i la climatització, crea un entorn còmode i propici per a la concentració i la creativitat, impactant positivament en la productivitat i el benestar dels treballadors.

A EVSA treballem amb tot tipus d'empreses i indústries en l'optimització, el control i l'automatització dels seus processos. Solucions per a entorns industrials, oficines o edificis de serveis com a hospitals i hotels.

 

Punts a tenir en compte per obtenir els millors resultats


Avalueu prèviament les vostres necessitats:
és essencial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats i metes específiques de la vostra empresa per identificar les àrees clau sobre les quals actuar amb millors resultats.

Traceu un pla integral considerant aspectes tècnics, pressupostaris i de recursos humans. Una planificació adequada garantirà una implementació eficient i evitarà problemes futurs.

Implementi els sistemes domòtics de forma integrada amb altres sistemes existents a la seva empresa, com ara sistemes de gestió de producció o manteniment, per tenir una visió global, un control més eficient i una presa de decisions basada en dades precises.

Recolzeu-vos en especialistes amb una visió global i experimentada que us ajudin a estalviar temps i diners en cadascuna d'aquestes fases.

placas fotovoltaicas

Punts a tenir en compte en solucions fotovoltaiques i fototèrmiques

 

Anàlisi i assessorament previ

 

Es tracta d'una instal·lació rellevant. La seva vida útil sol estar al voltant dels 25-30 anys però el seu rendiment i costos de manteniment directe i derivat poden variar enormement si no es realitza un treball adequat d'anàlisi i estudi previ.

Per aquest motiu, la seva instal·lació no s'ha de prendre a la lleugera. Cal tenir cura de tots els elements que intervenen en la instal·lació, des de la qualitat de les cèl·lules fotovoltaiques, a l'estructura que ha de suportar aquestes plaques, la seva ubicació, control i manteniment.

Ha de ser dissenyada i executada correctament en base a les necessitats actuals i futures de la seva empresa i les seves possibilitats d'emplaçament i relació amb la resta dels sistemes i processos de la seva infraestructura productiva.

A EVSA Group sempre partim d'un estudi de la seva activitat, consums energètics i objectius. Aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi i ROI que defineixi la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum. Treballem tant en instal·lacions fotovoltaiques eficients que li permetin crear la seva pròpia energia elèctrica per a consum, acumulació o retorn a la xarxa, com en instal·lacions solars tèrmiques per reduir el cost de consum en processos tèrmics, aigua calenta sanitària, sistema de calefacció radiant, ...

La nostra experiència i enfocament global també ens permet realitzar un Estudi de Millora Energètica en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, els seus mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics, ...


Anticipar necessitats i problemes de manteniment


Les instal·lacions fotovoltaiques i fototèrmiques presenten una sèrie de factors a tenir en compte des de l'inici del projecte:

 1. La superfície necessària ha de ser l'adequada a les necessitats actuals i futures, sense incórrer en instal·lacions sobredimensionades que empitjoren la rendibilitat de la inversió. Cal preveure l'evolució tecnològica i la possibilitat d'ampliacions a futur amb nous models de captació i emmagatzematge d'energia més eficient.

 2. L'emplaçament no només és clau en termes d'orientació i seguretat sinó també pel que fa a cost d'instal·lació, manteniment i eficiència. Hem d'assegurar que la superfície sobre la que s'instal·li l'estructura de suport estigui en perfecte estat i sigui una superfície que puguem seguir mantenint regular i fàcilment. Cal preveure el manteniment de la superfície en cas de necessitat sense haver de desmuntar la nova instal·lació de panells solars quan haguem de procedir a una futura reparació per despreniment o goteres.

 3. L'estructura de suport, el tipus de plaques i la separació entre elles vindrà condicionat per la superfície en la que s'instal·li, quantitat i orientació de radiació rebuda durant les diferents estacions, la possibilitat de desplaçaments sísmics del lloc, la força del vent i la possibilitat de patir impactes externs.

 4. També s'ha de contemplar la correcta ubicació dels equips que complementen el sistema, com les bateries i els inversors, ja que han de romandre en un lloc arrecerat, sec, ventilat, fresc, lliure de pols, on només hi tinguin accés les persones autoritzades a realitzar revisions i manteniments.

 5. La instal·lació s'ha de dotar d'accés i mesures de seguretat per al personal de manteniment de manera que es pugui mantenir la seva eficiència i evitar que els dipòsits de brutícia o pols perjudiquin el seu rendiment a mitjà termini.

 6. A el mateix temps, s'ha de protegir la instal·lació davant de la sostracció de part dels seus elements amb sistemes antirobatori.

A EVSA Group, la nostra visió 360º té en compte que els projectes no s'acaben quan es posen en marxa les instal·lacions, sinó quan s'han establert i posat en servei els plans de manteniment pensats des del començament del projecte per assegurar una vida llarga de les instal·lacions amb una baixa taxa d'interrupcions de servei.


No oblidi la norma legal i la seva certificació


En l'apartat de normativa legal per a la instal·lació de plaques solars, s'ha de complir amb la Reglamentació Urbanística i amb la Reglamentació Elèctrica exigida. Per a això ha de registrar i legalitzar davant Indústria i a nivell municipal, utilitzant només els equips autoritzats i certificats al país.

La instal·lació requereix d'un Certificat d'Instal·lació Elèctrica lliurat per l'instal·lador, on es garanteixi el correcte compliment i registre de la instal·lació.


Integració amb la resta de les instal·lacions i processos


Tant si es tracta d'un sistema aïllat o un connectat a la xarxa, és important el seu monitoratge per controlar i detectar en temps real fallades de funcionament, actuar de forma remota sobre ella i la comptabilització de la seva productivitat i retorn.


EVSA Group: gestió d'instal·lacions 360º


EVSA Group, empresa certificada amb la ISO 14001, compta amb més de 60 anys d'experiència en la gestió de tot tipus d'infraestructures.

Segons la nostra experiència, la majoria de les solucions a clients solen necessitar la participació de diverses especialitats tècniques. Incorporar una visió global de les implicacions de cada projecte en obra civil, instal·lacions mecàniques, elèctriques, tràmits de legalització, plans de manteniment ... forma part del nostre ADN.

Consulti els nostres casos d'èxit en disseny, implementació i manteniment d'instal·lacions, fotovoltaiques, solars tèrmiques i elèctriques. Podem assessorar-lo en aquests tipus de projectes i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

Com pot ajudar EVSA Group?


Amb més de 1.200 projectes realitzats, a 7 països, des de 1959 donant servei a tot tipus d’empresa, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques, a EVSA els oferim un ventall de solucions i formes de treballar adaptades a les seves necessitats des de les nostres 3 divisions.

La divisió de serveis globals està formada per un equip d’enginyers multidisciplinars amb experiència en el desenvolupament, gestió i execució de nous projectes, proporcionant als clients:

 • Plans d’estratègia tècnica
 • Gestió de projectes 360º
 • Assessorament d’enginyeria

La divisió de serveis especialitzats és l’encarregada de l’execució de noves instal·lacions en les diferents especialitats. Està composta per tres àrees:

 • Instal·lacions
 • Serveis d’automatització
 • Gestió energètica

La divisió de serveis de manteniment li ofereix solucions amb la màxima agilitat i eficiència en manteniment normatiu, preventiu i predictiu, així com contractes de Facility Management.

Treballem en 3 nivells:

 • Desenvolupament i adequació de plans de manteniment
 • Gestió de l’manteniment
 • Execució

Contacti’ns per a més informació, estem al seu servei per donar-li les solucions que necessita.

 

Imatge de Kelly Lacy a Pexels
 
comunidades energéticas industria y empresas

Comunitats Energètiques: noves oportunitats per a la seva empresa


Què són les Comunitats Energètiques Locals (CEL)?


Són entitats jurídiques de participació voluntària a través de les quals els membres que la formen poden organitzar-se per produir, auto-consumir, gestionar i emmagatzemar la seva pròpia energia.

El seu objectiu principal és generar beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on duguin a terme la seva activitat.

Poden basar-se en una connexió física o bé en una relació virtual entre els seus participants.

Qui pot crear una Comunitat Energètica Local (CEL)?

Es pot crear a partir de l'acord de persones jurídiques (empreses de tot tipus, associacions, cooperatives, organitzacions amb o sense ànim de lucre, ...), de persones físiques (ciutadans a títol individual, veïns, ...) i/o també administracions locals autonòmiques o nacionals.

Les comunitats energètiques es poden formalitzar com cooperatives, associacions, agrupacions d'interès econòmic, consorcis ... es tracta de models col·laboratius que poden integrar diversos actors, anomenats PPCP: comunitat local + administració + empresa privada.

Podeu trobar més informació sobre el seu desenvolupament a la Guia per al Desenvolupament d'Instruments de Foment de Comunitats Energètiques Locals de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Per què poden ser d'interès per a la meva empresa?


Es tracta d'una nova fórmula de generació distribuïda d'energia de forma més justa, eficient i col·laborativa per a la transició energètica de les ciutats.

Permet que les empreses uneixin esforços amb el seu entorn social per a:

 • Aprofitar/compartir instal·lacions, superfícies, i inversions dedicades a la generació d'energia renovable, principalment fotovoltaica o solars tèrmiques però també pot organitzar-se al voltant de l'aprofitament de biomassa o altres iniciatives d'economia circular.

 • Abaratir costos energètics a l'accedir a l'energia generada en forma d'autoconsum compartit més flexible, lògic i eficient per a la seva empresa, la comunitat i el medi ambient.

 • Entrar a la nova cultura energètica i aprofitar les subvencions i ajudes que tant a nivell europeu com a nivell nacional s'estan preparant per a aquest tipus d'iniciatives.


Quins passos ha de seguir per constituir una Comunitat Energètica Local (CEL)?

El primer és aconseguir la unió d'interessos entorn a l'eficiència energètica. Per això, el primer pas per a la seva constitució és crear un col·lectiu d'empreses, persones o/i entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible.

Un cop identificat aquest col·lectiu, l'ideal és contactar amb una empresa especialitzada en energies renovables que els assessori sobre el tipus d'instal·lació més adequat i com desenvolupar la seva idea.

EVSA Group, està certificada amb la ISO 14001 i ofereix tota la seva experiència en instal·lacions i manteniment en instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i solars tèrmiques per ajudar-lo en aquest tipus de projectes i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

Contacti'ns per a més informació, estem al seu servei per donar-li les solucions que necessita.