panoràmica hospital mare de déu de le mercè barcelona

Reforma integral de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè

Client: Hospital de la Mercè

Any: 2023-2024

El projecte consisteix en la reforma dels pavellons B i C, situats a la Planta Baixa, de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.

L'Hospital se situa en el número 33-34 del Passeig Universal, en el districte d'Horta-Guinardó, una de les zones de major altitud de la ciutat.

El recinte hospitalari consta de diversos pavellons que se situen dins de la parcel·la que n'ocupa 4.950 m² i en els quals s'exerceixen diferents funcions (ingressos, consultes, capella, administració, etc.).

L’any 2023, EVSA Group va ser l'empresa encarregada de la reforma de la tercera planta de l'Hospital. Unes obres que es van acabar dins el termini previst, amb una rehabilitació a nivell d'instal·lacions total, permetent dotar als espais de climatització individual, il·luminació LED d'alta qualitat i dotació per a punts de treball a nivell d'electricitat i telecomunicacions.

Plantejament del projecte


La reforma dels pavellons B i C, està destinada a substituir totalment els espais existents en l'actualitat, de manera que puguin allotjar nous usos derivats de les necessitats actuals del centre i inclou l'adequació dels espais urbans adjacents als nous accessos.

Amb aquesta reforma es vol adaptar el servei que presta l'hospital en l'àmbit de la Psiquiatria, la Psicogeriatria i la Neuropsiquiatria a les necessitats sanitàries actuals i futures de la població de referència, i als nivells de confort i benestar que exigeix la mateixa Congregació.

Encara que l'edifici s'ha anat renovant periòdicament, i fins i tot estès en la part final del pavelló D en el 2004, la voluntat d'adaptar-se a les noves necessitats dels pacients i de la comunitat en general, ha portat a la decisió de reformar parcialment la clínica de manera que puguin reorganitzar-se els seus espais, incorporant nous usos i millorant la qualitat constructiva i humana de l'hospital.

Descripció tècnica del projecte


La superfície construïda en l'obra de reforma és de 768 m².

La intervenció consisteix en el següent:

  • Enderrocament de tots els elements de distribució interior de les zones C i D (part d'oficines existent) en l'execució d'una nova distribució que encaix el programa funcional d'unes urgències ambulatòries i un nou vestíbul general al centre de dia.
  • Enderrocament i creació d'una nova porta d'accés a la zona D final (menjador del centre de dia), fonamentalment per a acabar de connectar l'últim volum de l'edifici amb la resta de la planta baixa.
  • Adequació dels espais urbans adjacents a la creació de nous accessos en la façana principal i l'adequació de la zona pavimentada i enjardinada de l'accés al jardí posterior.


Galeria d'imatges


Una mica d'història


L'Hospital Mare de Déu de la Mercè va néixer amb l'afany de cobrir les necessitats assistencials de la societat barcelonina dels anys 50, on molts malalts mentals reclamaven una assistència diferent i més innovadora de la que s'oferia en aquells moments pels centres que existien.

reforma integral ics barcelona

Obres de reforma a l’edifici del Centre Corporatiu de l'ICS

Client: Institut Català de la Salut (ICS)

Any: 2022-2023

El present projecte té per objecte la reforma d’una part de la primera planta de l’edifici que allotja el Centre Corporatiu de l’Institut Català de Salut (ICS) de Barcelona. Aquest edifici està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada amb Balmes de Barcelona.

L’edifici en qüestió es considerat un dels més emblemàtics del franquisme arquitectònic a Barcelona.  Adquirit per l’INP (Institut Nacional de Previsió) al bell mig de la capital és el resultat d’un bombardeig de l’aviació italiana el 1938 durant la Guerra Civil espanyola.

L’ICS és l’entitat de referència sistema sanitari públic de Catalunya que a més de l’activitat assistencial du a terme una intensa tasca investigadora a través dels diferents instituts de recerca.

Aquesta intervenció consisteix en la redistribució d’espais de la primera planta, costat pati d’illa, i en el redisseny de les seves instal·lacions, millorant i actualitzant la seva funcionalitat.

Un dels punts clau de l’execució del projecte han estat les mesures de prevenció del soroll i pols, i la gestió dels accessos i recorreguts, tant d’operaris com de materials, per utilitzar circuits alternatius durant les obres, així com les mesures nosocomials encarades a minimitzar l’afectació de les obres sobre l’activitat del Centre Corporatiu de l’ICS.

Plantejament del projecte


Per aquest projecte de reforma integral de la planta de l'edifici en qüestió, els professionals tècnics d’EVSA Group van desenvolupar el procés d’execució de l’obra segons les fases plantejades inicialment al projecte d’obra i segons les directrius dels tècnics de l’ICS.

No obstant ,això val caldre replantejar bona part de l’execució del projecte inicial per tal d’adequar-se a les qüestions sobrevingudes i no previstes derivades dels enderrocs inicials.

Aquest replanteig, fet d’acord amb les noves definicions per part dels serveis tècnics, de la direcció facultativa i d’EVSA, va permetre en gran part minimitzar-ne la durada de la seva execució.

Descripció tècnica del projecte


Es plantejava la Reforma de la planta 1a per tal d'adaptar les característiques d’aquest espai a nous formats més actuals, tant en condicions d’ús, com en característiques dels llocs de treball; d'acord amb la implantació d’infraestructures per a les noves tecnologies i buscant el màxim confort per als treballadors i per als usuaris.

Es va actuar principalment sobre: L’electricitat, Les Veu i Dades i la Climatització i el seu Control, així com també sobre les instal·lacions auxiliars de protecció i detecció contraincendis i les instal·lacions de fontaneria i sanejament.

Al mateix temps, EVSA Group va realitzar totes les modificacions d’Obra Civil de la planta, destacant especialment la part de les noves compartimentacions de mampares d’alumini amb amplis vidres funcionals i amb diverses actuacions sobre la fusteria, les quals van passar des del disseny i substitució de grans finestrals de fusta mantenint les estructures i els acabats com eren antigament; al disseny de mobiliari de tipus més actual per a les noves estances.

Execució de les obres


L'edifici, seu de l’ICS, va restar en ple funcionament durant tota la fase d’execució de les obres i, com passa en aquests projectes, l'equip d'EVSA Group es va haver d'adaptar a aquesta casuística, per tal de comportar una afectació mínima als usuaris de l’edifici, no interferir els accessos i gestionar tant la sortida del runam com les entrades dels nous materials; sense generar problemes amb els mateixos materials, la pols i el soroll.

Cal destacar també les actuacions efectuades sobre sobre els cels rasos existents, on s’hi van haver de fer diversos actuacions que no sempre són visibles posteriorment, però que van comportar diversos replanteigs i execucions de les instal·lacions d’una forma força acurada.

En aquest sentit i per últim, també cal fer esment a l’important canvi d’haver de passar la tensió de tots els circuits de la planta de 127/220V a 230/400V mantenint-ho tot en ple funcionament diari.

Finalitzada l'execució de les obres, com es pot veure a les fotos de la galeria d'imatges d'aquest article, queda palès, tant pels usuaris com per part del client, un resultat excepcional.

Usuaris i client ens han fet arribar la seva satisfacció amb el resultat final assolit i amb ganes d'ampliar la reforma a altres espais i plantes de l'edifici.


Galeria d'imatges