gmao sistema de mantenimiento por ordenador

GMAO: avantatges del sistema de manteniment assistit per ordinador

 

Què és un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO)?


Un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO), anomenat de vegades CMMS, acrònim de computerized maintenance management system, és una eina de programari que ajuda a la gestió dels serveis de manteniment d'una empresa.

Aquest tipus de programari centralitza la informació de manteniment i facilita els processos de les operacions de manteniment. Ajuda a optimitzar la utilització i disponibilitat d'equips físics com ara vehicles, maquinària, comunicacions, infraestructures de planta i altres actius.

Quina utilitat té un sistema GMAO?


La informació a la base de dades del sistema GMAO permet realitzar les funcions següents:

Gestió d'ordres de treball: És una de les funcions principals i inclou gestió d'informació de manteniment com:

 • Número d'Ordre de Treball
 • Descripció i prioritat
 • Codis d'avaria o reparació
 • Tipus de treball (reparar, reemplaçar, programar)
 • Personal assignat i materials utilitzats

La gestió d'ordres de treball de manteniment també permet:

 • Revisar l'estat i monitoritzar el temps d'inactivitat de cada instal·lació
 • Registrar els costos previstos i reals
 • Adjuntar documentació associada, sobre reparació i seguretat
 • Automatitzar la generació d'ordres de treball
 • Reservar materials i equips
 • Assignar empleats, quadrilles i torns a cada tasca

Manteniment preventiu: automatitza l'inici d'accions de manteniment segons el temps, l'ús o les accions programades per a cada equip o instal·lació. Utilitza el manteniment preventiu per organitzar i programar ordres de treball preventives.

Gestió de materials i inventari: inventariar, distribuir i recuperar equips i materials doperacions de manteniment i reparació. Administra proveïdors, fa un seguiment dels costos d'inventari i automatitza el reabastament.

Informes, anàlisis i auditories: genera informes a totes les categories de manteniment, disponibilitat de recursos, ús de materials, costos de mà d'obra i materials, avaluacions de proveïdors. Informa sobre les tendències de rendiment i estoc per donar suport a les decisions comercials i anàlisi de productivitat.

 
 

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) és una via directa cap a la indústria 4.0. Es tracta d'una integració amb l'IoT o Internet de les coses, un programari de gestió de manteniment assistit amb una funció fonamental en el desenvolupament correcte d'una fàbrica intel·ligent.

Quins beneficis té un sistema GMAO de manteniment?


Els principals beneficis que un sistema GMAO aporta a la seva gestió de manteniment es poden resumir en els punts següents:

 1. Visualització del flux de treball: el sistema informa molt visualment sobre l‟estat i el progrés en temps real de cada tasca de manteniment. Els encarregats de manteniment poden localitzar ràpidament on és un equip, què necessita, qui hi ha de treballar i quan.

 2. Inventari i informació actualitzada sobre equips i instal·lacions: la informació centralitzada a la base de dades de GMAO permet als caps de manteniment accedir instantàniament a tota la informació sobre els elements de les seves instal·lacions (quan es va comprar un equip, quan es va realitzar el manteniment, la freqüència de les avaries, les peces utilitzades,…).

 3. Automatització de tasques administratives: tasques com ara demanar peces, reposar l'inventari, programar torns, recopilar dades per a auditories i altres tasques administratives. Redueix temps de dedicació, errors i augmenta la productivitat dels equips de manteniment en descarregar-los de tasques administratives.

 4. Gestió dels equips de treball tant interns com externs: GMAO pot unificar i treballar de manera rendible amb equips interns i externs reduint la complexitat i els costos d'aquesta gestió.

 5. Manteniment preventiu: les dades del GMAO permeten que les operacions de manteniment passin d'un enfocament reactiu a un de proactiu, per la qual cosa es pot desenvolupar una estratègia avançada de manteniment de les instal·lacions. Les dades derivades de les activitats diàries, així com sensors, mesuradors i una altra instrumentació d'IoT poden activar alertes abans que els equips fallin o tinguin un rendiment inferior.

 6. Gestió i transferència de coneixements: la documentació, els manuals de reparació i els procediments de manteniment es poden emmagatzemar a GMAO i associar amb els equips i instal·lacions corresponents. Recopilar i mantenir aquest coneixement preserva aquest coneixement per transferir-se entre els diferents equips involucrats en el manteniment.

 7. Salut, seguretat i medi ambient: a més de ser molt útil per adaptar-se a les exigències de les polítiques de compliance, GMAO ofereix informes centrals sobre qüestions de seguretat, salut i medi ambient. Aquests informes ajuden a reduir el risc i mantenir un entorn operatiu segur mitjançant analitzar incidents o defectes recurrents i l'efectivitat de les accions correctives.


EVSA Group, el seu partner en el manteniment de les seves instal·lacions


EVSA Group us ofereix el millor assessorament, instal·lació i condicions en solucions de manteniment.

A EVSA Group estudiem cada cas i instal·lació perquè trobi solucions ajustades a les seves necessitats i amb estalvis immediats. Les nostres solucions sempre són escalables, compactes i modulars.

Demaneu ara un pressupost sense compromís ajustat a les vostres necessitats.

Contacti amb nosaltres:

Email: info@evsagroup.com
Telèfon: +34 93 775 52 13